facebook

Halden Industriforening er en gammel, tradisjonsrik forening som har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet.

Halden Industriforening arrangerer med jevne mellomrom medlemsmøter, hvor vi har interessante og aktuelle temaer/foredragsholdere. Medlemmene kan her hente inspirasjon og faglig “påfyll”. Vi samarbeider med andre næringslivsforeninger, f.eks. Strømstad. Mange saker kan bare løses ved samarbeide mellom ulike regioner, og over grenser.

Halden Industriforening er en gammel, tradisjonsrik forening som har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet.

Foreningens fremste oppgave var å ivareta og fremme industriens interesser overfor lokale myndigheter og publikum, kort sagt å støtte medlemmenes interesse i alle spørsmål hvor medvirkning til løsninger, uttalelser eller initiativ var påkrevet, samt å utvikle distriktets industrielle miljø.

Dette oppfatter vi også i 2004 er å finne blant våre hovedoppgaver, men forskjellen på den tids utfordringer og dagens er mange og iøynefallende:

Vi har fått en global verdensøkonomi, hvor informasjon sprer seg med stor hastighet, og hvor aktørene i markedet reagerer svært hurtig på endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Lille Halden, som på mange måter levde ganske beskyttet fra omverdenen, har ikke muligheter til det lenger, og våre bedrifter konkurrerer i globale markeder, hvor betingelser og spilleregler endrer seg, og endrer seg hurtig. Denne utviklingen ser vi startet i skoindustrien på 60-tallet, og har bare akselerert siden.

Det rettes i dag stor oppmerksomhet mot vårt ytre miljø, forurensnings-problematikk er kommet på dagsorden for å bli, og skaper nye utfordringer som må møtes og løses. Samtidig er det også helt andre krav til bedriftenes arbeidsmiljø, i form av HMS, AML, de ansattes medbestemmelsesrett osv. Dette er naturligvis en positiv utvikling, men den skaper også nye utfordringer.

På grunn av de endringene som har skjedd i samfunnet, har det blitt stadig vanskeligere å få folk til å engasjere seg i foreningsarbeid, og dette gjelder naturligvis også innen vår forening. Slik kunne vi fortsette å ramse opp forskjeller fra den gang og til i dag, men vi skal la det ligge, for det interessante spørsmålet er jo:

Hva gjør vi konkret for å hjelpe våre medlemmer å møte dagens utfordringer? Slik vi ser det, har vi i dag disse hovedoppgaver:

Få medlemmene engasjert i nettverksaktiviteter som hjelper dem å løse nye oppgaver som blir pålagt f.eks. lovveien, stikkord her er Internkontroll-forskriften, lover og forskrifter på miljøsiden, kommunale planer og tiltak.

Søke å utvikle Haldens industrimiljø ved å være en aktiv pådriver og medspiller for at nye bedrifter skal finne det attraktivt å etablere seg i Halden. Vi vil søke å motvirke de tendenser vi har sett til at den norske industrien flagger ut.

Vi deltar i prosjekt som har til oppgave å profilere Haldens næringsliv på en positiv måte, f.eks. deltar vi i prosjektet “Skole /Næringsliv”, som tar sikte på utplassering av ungdomsskoleelever i nærings- livet, både for å gi erfaring i forbindelse med yrkesvalg, men også for å profilere næringslivet overfor elevene.

Vi arbeider med medlemsverving. Skal vår stemme bli hørt må vi være flere, og i stand til å agere med tyngde innen våre interessefelt.

Halden Industriforening arrangerer med jevne mellomrom medlemsmøter, hvor vi har interessante og aktuelle temaer/foredragsholdere. Medlemmene kan her hente inspirasjon og faglig “påfyll”. Vi samarbeider med andre næringslivsforeninger, f.eks. Strømstad. Mange saker kan bare løses ved samarbeide mellom ulike regioner, og over grenser.

Som man ser, er det mange utfordringer og oppgaver som skal løses, og som må løses i et samarbeid mellom foreningens medlemmer, det offentlige og andre aktører. Har du som leser dette, forslag til saker du mener vi bør arbeide med, ta kontakt med styret!

Erik Sandersen
Leder i Halden Industriforening